Održavanje nerazvrstanih cesta u vlaništvu Općine Dubrovačko Primorje

Cilj ove aktivnosti je stalna i sigurna prohodnost nerazvrstanih cesta za sva vozila, kao i pješake, te će se poduzimati sve potrebne radnje sukladno nalozima JUO-a, a kako bi se osigurao nesmetan i siguran promet na cestama u nadležnosti Općine, a obuhvaća sljedeće:

  • osiguranje prohodnosti nerazvrstanih cesta na način da se vodi briga o redovitoj kosidbi rubnih dijelova kolnika, pilanje grana i stabala koji sprečavaju promet, košnja svih nerazvrstanih cesta na čitavom području Općine;
  • izvanredno održavanje divljih odlagališta otpada uz nerazvrstane ceste i po naseljima Općine, na način da se nakon uočavanja ili prijavljivanja neadekvatno odloženog krupnog, građevinskog i ostalog komunalnog otpad, izvrši uklanjanje i zbrinjavanje istog na propisan način;
  • povremeno obilaženje kolnike i puteve, rješavanje nastale manje probleme na temelju osobnog zapažanja i temeljem prijave stanovnika, vršiti manje popravke potpornih i obložnih zidova uz cestu, popravak zaštitnih zidanih ograda i stupića, popravak donjih podzida nerazvrstanih cesta, zatvaranje manjih udarnih rupa na kolniku, uklanjanje manjih odrona kamenja i drugih krupnijih otpadaka i predmeta sa prometnica;
  • održavanje oborinskih kanala i ostalih komunalnih objekata,

Održavanje spremnika i lokacija za spremnike komunalnog otpada

Brigu o spremnicima i ostaloj opremi za prikupljanje komunalnog otpada vodi Društvo. Ova djelatnost obuhvaća tehničko održavanje lokacija na kojima se smještaju spremnici i popravak razbijenih spremnika (kontejnera). Poslovi se obavljaju po nalogu JUO-a Općine.

Održavanje javnih fontana, javnih bunara i izvora

Javne fontane moraju se održavati u funkcionalnom stanju. Održavanje obuhvaća sve vodoinstalaterske radove od vodomjera do fontane, te poslove pranja i čišćenja fontane. Javni bunari i izvori od lokalnog značaja će se sanirati i održavati u funkcionalnom stanju. Obavljaju se neophodni vanjski građevinski i vodoinstalaterski radovi za privođenje izvora u funkciju, a sve po nalogu JUO-a Općine.

Održavanje morske obale i priobalnog mora, održavanje pomorskog dobra, održavanje i uređenje javnih plaža

Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena

U sklopu ove aktivnosti obaljali bi se poslovi redovnog održavanja dječjih igrališta i sportskih terena na području Općine.

Održavanje spomenika i spomen-obilježja, briga o povijesnim vrijednostima s posebnim naglaskom na Domovinski rat

Cilj aktivnosti je primjereno uređenje okoliša i samih spomenika tijekom čitave godine. Djelatnosti u sklopu ove aktivnosti su:

  • kosidba bliže okoline spomenika i spomen obilježja;
  • održavanje hortikulture, pljevljenje, škaranje, zalijevanje, gnjojidba itd.;
  • održavanje samih spomenika posebno njihovih brončanih djelova u smislu sprečavanja oksidacije;
  • bojenje i održavanje vanjskog izgleda, ako je potrebno;
  • uklanjanje cvijeća, vijenaca i sl.

Održavanje, u smislu kosidbe i uklanjanja ostataka cvijeća, vijenaca i sl., se odnosi na spomenike: Slano riva, Podi, Mravinca, Trnova, Rudine, Visočani, Bistrina, Doli na moru. Ne odnosi se na Vjetreni mlin, budući da je to županijski spomenik.

Javno oglašavanje (plakatiranje) i skidanje plakata s javnih površina koja nisu za tu namjenu predviđena

Planira se održavanje unikatnih, jednoobraznih oglasnih ploča u svim naseljima i zamjena potrošnih folija (podloga) na njima ili bojanje odgovarajućom bojom. Posao skidanja plakata s javnih površina i održavanje istih, npr. autobusne čekaonice, prometni znakovi i slično, izvršava se po nalogu JUO-a.

Gospodarenje građevinskim otpadom, reciklažnim dvorištem građevinskog otpada

Građevinska dozvola za reciklažno dvorište građevinskog otpada iz 2017. godine, spremna je i čeka mogućnost apliciranja na EU fondove, odnosno Fond za zaštitu okoliša, kako bi se dobila sredstva za realizaciju izgradnje i reciklažnog dvorišta građevinskog otpada koje predviđeno također u Poslovnoj zoni Banići.

Održavanje javne rasvjete na području Općine Dubrovačko primorje

Primorsko komunalno društvo d.o.o. je u 2022. imalo sklopljen Ugovor o održavanju javne rasvjete s Općinom Dubrovačko primorje. Kako isti prestaje važiti sa završetkom 2022. godine, Društvo će se ponovno javiti na natječaj kojeg će provesti Općina. Održavanje i popravci se vršte temeljem naloga Općine, odnosno prijava kvarova od strane građana.